Rejstříkový list

Doklady potřebné k plavbě

Pokud chcete plout pod českou vlajkou, loď je potřeba zaregistrovat na Námořním úřadě ČR, který provede zápis do Námořního rejstříku ČR. Námořní jachta se právně pokládá za námořní plavidlo se všemi právy a povinnostmi, které z tohoto statutu vyplývají. Abyste získali pro svoji statut námořní jachty, musí být zapsána v Námořním rejstříku ČR. Výhodou je zejména právo plout pod českou vlajkou, které mimo jiné opravňuje například k tomu, že případný soudní spor bude rozhodován podle českých zákonů a nikoli zákonů země, kde loď pluje. Nevýhodou je vyšší cena.

Žádost podává vlastník jachty a musí být doložena doklady o vlastnictví, o zástavním právu, pokud existuje, osvědčením o technické způsobilosti, dokladem o výmazu z předchozího rejstříku, dokladem o identifikačním čísle trupu a o trvalém sídle provozovatele, výpisem z evidence Rejstříku trestů u fyzických osob a dokladem o zaplacení správního poplatku, který za nové vystavení rejstříkového listu činí 10 000 Kč pro lodě do 12 m délky a 15 000 Kč pro lodě nad 12 m délky. Za další změny se pak platí 1 000 Kč, za výmaz 2 000 Kč.

Kolečko nezbytných procedur musíte zahájit u kvalifikační společnosti. Pověřenými jsou v ČR Český lodní a průmyslový registr, Praha a Polish Register of Shipping. Uznávanými jsou pak American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyds Register of Shipping, Registro Italiano Navale a některé asijské. Po nabytí lodě je nutno pozvat inspektora z některé této společnosti a nechat si provést technickou prohlídku, tzv. survey. S protokolem o prohlídce pak můžeme jít na Český lodní a průmyslový registr, kde získáme osvědčení o způsobilosti námořní jachty k plavbě. Podle toho, o jakou oblast plavby nám jde, si může registr nechat předložit některé části vybavení či atesty k nim, například radiostanici, EPIRB bóji, záchranný ostrůvek atd. Získané osvědčení je pak nejdůležitější položkou v seznamu dokladů pro zápis do námořního rejstříku. Námořní úřad ČR následně vystavení lodní certifikátu s identifikačním číslem ve tvaru CZExxxx, jež má být se jménem lodě a názvem rejstříkového přístavu umístěno na zádi. Jméno lodě se má ještě opakovat na obou stranách přídě. Roční poplatky za rejstříkový list, respektive za tzv. právo vlajky, se liší podle oblastí plavby a podle délky lodě.

Více na stránkach Ministerstva dopravy