Lodní osvědčení

Doklady potřebné k plavbě

Image 2

provádí také Státní plavební správa. Do evidence zařadí jenom plavidlo, které je technicky způsobilé podle vyhlášky MDS č. 223/1995, příloha 3. Řízení je jednodušší, když přihlašované plavidlo přísluší k typu, jehož konstrukce již byla schválena. Po zanesení do evidence vydá SPS vlastníku plavidla jako lodní osvědčení, pro zahraničí Mezinárodní osvědčení rekreačního plavidla. Platnost je na dobu určitou, nejdéle na 4 roky. Dokladem toho, že plavidlo bylo evidováno a tedy technicky vyhovuje, je evidenční číslo, které musí být namalováno na bocích trupu poblíž přídě znaky minimálně 10 cm vysokými. Jiného povolení k užívání povrchových vod pro plavbu není třeba.

Co je k evidenci nutné předložit:

 • písemnou žádost
 • platný klasifikační doklad u klasifikovaných plavidel
 • osvědčení o technické způsobilosti určených technických zařízení, pokud jsou instalována na plavidle
 • osvědčení o schválení technické dokumentace vydané Státní plavební správou u individuálně postavených malých plavidel
 • typové osvědčení vystavené výrobcem, u plavidel, která byla postavena na základě průkazu způsobilosti typu vydaného Státní plavební správou
 • prohlášení výrobce o souladu plavidla s typem uvedeným v certifikátu o typové zkoušce podle Evropské unie u rekreačních plavidel, na která je výrobce oprávněn umístit značku CE, - doklad o nabytí, to je kupní nebo darovací smlouvy s podpisy ověřenými úředně nebo pracovníkem Státní plavební správy
 • soudní rozhodnutí, které nabylo právní moci, fakturu či podobný doklad (pokladní blok, účet a podobně), ze kterého bude patrné, že plavidlo bylo řádně zaplaceno
 • doklad, z jehož obsahu jednoznačně vyplývá, že provozovatelem plavidla je osoba s trvalým pobytem (u fyzických osob) nebo trvalým sídlem (u právnických osob) na území ČR a v případě, že osoba provozovatele není totožná s osobou vlastníka plavidla též doklad o vzájemném smluvním vztahu mezi vlastníkem, případně vlastníky, a provozovatelem plavidla
 • celní doklad o propuštění zboží do vnitřního oběhu v případě plavidla dovezeného ze zahraničí
 • doklad o vyřazení plavidla z rejstříku plavidel cizího státu v případě plavidla, které bylo zapsáno v rejstříku cizího státu
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku v případě, že plavidlo má být zaevidováno na právnickou osobu. Osoba pověřená jednáním za právnickou osobu předloží své oprávnění s ověřeným podpisem pověřovatele, ověřená plná moc k zastupování ve věci zapsaní plavidla do plavebního rejstříku u fyzických osob, které zastupují jinou fyzickou osobu, občanský průkaz v případě, že osoba jednající za žadatele předkládá žádost osobně.

Na základě předložené žádostí a předepsaných dokladů provede Státní plavební správa technickou prohlídku. Technické prohlídky jsou prováděny v sídle příslušné pobočky Státní plavební správy nebo po dohodě s provozovatelem v místě stálého stanoviště plavidla, při kontrole podponorových částí je ze strany provozovatele třeba zajistit vytažení plavidla na souš. V případě povinně klasifikovaného plavidla se technická prohlídka neprovádí, je nahrazena prohlídkou klasifikační. V případě plavidel vybavených platným typovým osvědčením se technická prohlídka provádí namátkově. Po provedení technické prohlídky Státní plavební správa vydá osvědčení plavidla a zapíše plavidlo do plavebního rejstříku.

Více na stránkách Státní plavební správy

 

Sídlo firmy, prodejna, e-shop:
Řadová 465
549 01 Nové Město nad Metují

(prodejna) +420 491 474 042
(kancelář) +420 491 474 045
(servis) +420 491 420 129
(výroba) +420 775 571 123
obchod@marine.cz

Provozní doba:
 Po - Čt: 8:00 - 16:30 hodin
         Pá: 8:00 - 16:00 hodin
         So: 9:00 - 12:00 hodin (od 2.4. do 30.7.2022)

Mapa Komořany

Prodejna Marine Centrum:
Komořanská 326/63
143 00 Praha 12 - Modřany 

(prodejna) +420 739 051 735
(prodejna) +420 605 245 414
(kancelář) +420 605 245 414
(servis) +420 731 854 221
praha@marine.cz

Provozní doba:
Po - pá: 9:30 - 17:00 hodin